فواید موسیقی در رشد کودک والدین به طور غریزی از موسیقی برای آرام کردن و تسکین کودکان، ابراز عشق و شادی و تعامل و تعامل استفاده می کنند.  والدین می توانند با یادگیری این که چگونه موسیقی می تواند بر رشد کودک تأثیر بگذارد، مهارت های اجتماعی را بهبود بخشد و برای کودکان در تمام […]